Paper Presentation

Details of Paper Presentation

Authors:
Abhishek Baghel
Neha Jadhav
Volker Sorge
M. Balakrishnan

Authors:
Roshni Poddar
Pradyumna Y M
Divya Prabha J
Tarini Naik
Punyat Tripathi
Nabeel T P
Yeddula Hemanth Reddy
Pratyush Kumar
Mohit Jain
Manohar Swaminathan

Authors:
O. Aishwarya
Nibin Mathew
Nikita Nagaraj
Supriya Dey
Amit Prakash

Authors:
Supriya Dey
Shiladitya Datta

Authors:
Tutan Nama
Debasis Samanta

Authors:
Anupama Thomas
Anil Prabhakar

Authors:
Pandi Renganath P
Vidya Ramkumar

Authors:
Anverlal A N
Faizal N S
Subhash N. N
Muraleedharan C V

Authors:
Isuru Samaratunga
Suyothami Yoganathan

Authors:
Monnie Parida
Manjira Sinha
Anupam Basu

Authors:
Milan M
Faizal N. S
Subhash N. N
Muraleedharan C.V

Authors:
Athul V
Kannan S
Subhash N. N
Muraleedharan C.V

Authors:
Durgesh Lohar
Manjira Sinha
Anupam Basu
Charudatta Jadav
Bibhash Sen

Authors:
Dr. Rajendra Prasad
Dr. Vivek Kumar Sinha
Suvlaxmi Gurumayum
Rohini Gaur
Dr. Shagufta Nayar

Authors:
Shashikant Pawar
Rucha Joshi

Authors:
Roshni Poddar
Pradyumna Ym
Divya Prabha J
Tarini Naik
Punyat Tripathi
Nabeel Tp
Yeddula Hemanth Reddy
Pratyush Kumar
Mohit Jain
Manohar Swaminathan